Образовање_одраслих

Centar srednjih škola Trebinje

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
Требиње, Вожда Карађорђа 1 
Тел. 059 270 590; Фах: 059 271 160; е-mail: ss85@skolers.org
Број: 01-814/1-17
Датум: 28.05.2018.
На основу члана 25. став 1. Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 59/09 и 1/12) и члана 14. Статута Школе, а према Рјешењу Завода за образовање одраслих број 07/5.1/034-407/10 од 03.11.2010.године, и бр. 07/5.1/034-296/15 од 24.12.2015.г., ЈУ Центар средњих школа Требиње расписује

 

КОНКУРС За  упис полазника  
у програме за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију за следећа занимања:

 

Занимање Степен СС Бр.полазника
Пословно-правни техничар
IV
15
Економски техничар
IV
15
Трговачки техничар
IV
15
Пословни секретар
III
15
Трговац
III
15
Туристички техничар
IV
15
Кувар
III
15
Конобар
III
15
Посластичар
III
15
Прехрамбени техничар
IV
24
Прехрамбени  прерађивач
III
24
Медицински техничар
IV
24
Физиотерапеутски техничар
IV
24

УСУСЛОВИ УПИСА

У програме средњошколског обрзовања одраслих могу се уписати полазници који имају навршених 18 година живота, психофизичке способности за савладавање образовног програма, завршену најмање основну школу ради завршетка програма средњег стручног образовања одраслих и стицања квалификације (за прво занимање), односно претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

        ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

  1. Пријава за упис (добија се у Школи)
  2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи
  3. Оригинална свједочанства и диплома о стеченој средњој стручној спреми (за програм преквалификације и доквалификације)
  4. Извод из матичне књиге рођених (оригинал- не старији од 6 мјесеци)

 

  Упис полазника ће се вршити од 30.05.2018. до 29.06.2018.г.

Упис и достава потребних докумената обавља се сваким радним даном од 700 до 1200 часова у Секретаријату ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Све додатне информације полазници могу добити на тел. 059 270 590.